روایت شیدایی (شهیدان مصطفی دخت) | گروه رسانه ای ماح