مجموعه مستند شط عاشقی قسمت سوم (خادم) | گروه رسانه ای ماح