عملیات متحرک هوایی انتقال تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی(عج) | گروه رسانه ای ماح